НҮҮР
Мэдээ мэдээлэл
Статистик мэдээлэл

Эрчим хүчний салбарын 2015 оны 01 дүгээр сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ


 

      Компани Нэгж          2015 оны 1 дүгээр сар 2014 он
Төл Гүйц Хувь Мөн үе гүйц
1 "ДЦС-2" ХК цах м.квтц       10,435.00        10,572.07  101.31%        9,577.99 
дул Гкал       32,461.00        36,132.00  111.31%       30,830.00 
2 "ДЦС-3" ХК цах м.квтц       91,312.00        92,207.06  100.98%       65,613.86 
дул Гкал     354,781.00      366,310.00  103.25%     330,397.00 
3 "ДЦС-4" ХК цах м.квтц     321,870.15      311,296.18  96.71%     318,973.48 
дул Гкал     487,214.00      535,002.00  109.81%     454,110.00 
4 "ДДЦС" ХК цах м.квтц       24,752.00        25,535.00  103.16%       24,486.80 
дул Гкал       82,946.00        81,695.00  98.49%       85,670.00 
5 "ЭДЦС" ХК цах м.квтц       16,040.00        16,263.93  101.40%       16,167.13 
дул Гкал       85,363.00        85,377.00  100.02%       85,709.00 
ДҮН цах м.квтц     464,409.15      455,874.24  98.16%     434,819.25 
дул Гкал  1,042,765.00   1,104,516.00  105.92%     986,716.00 
1 "ДБЭХС" ХК цах м.квтц       14,550.00        15,281.90  105.03%       12,889.84 
дул Гкал       34,600.00        37,200.00  107.51%       32,600.00 
2 "ДЗДЦС" ХК цах м.квтц           223.60            242.02  108.24%                  -   
дул Гкал        3,600.00         4,210.00  116.94%        3,956.50 
3 "Дөргөн УЦС" цах м.квтц        3,518.00         2,890.70  82.17%        3,839.00 
4 "Тайшир УЦС" цах м.квтц        1,610.00         1,655.93  102.85%        1,691.89 
5 "Богдын голын УЦС" цах м.квтц           632.50            448.20  70.86%                  -   
6 "Тосонцэнгэл УЦС" цах м.квтц               1.92                1.92  100.00%                  -   
7 "Гуулин УЦС" цах м.квтц                  -                     -    0.00%                  -   
8 "Хүнгүйн УЦС" цах м.квтц                  -                     -    0.00%                  -   
9 "Галуутайн УЦС" цах м.квтц                  -                     -    0.00%                  -   
10 "Салхит СЦС" ХХК цах

Сэтгэгдэл

Салбарын үйлдвэр компаниуд