ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН БҮТЦИЙН НЭГЖҮҮДИЙН
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ, СТРАТЕГИНЭГ. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИЙН МӨН ЧАНАР

Эрчим хүчний хөгжлийн төвийн бүтцийн нэгжүүдийн үйл ажиллагааны үндсэн чиг үүрэг стратегийн мөн чанар нь Засгийн газрын үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт эрчим хүчний салбарын талаар дэвшүүлсэн зорилт, чиг үүрэг, Эрчим хүчний сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний чиг үүрэг, зорилтыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн Эрчим хүчний хөгжлийн төвийн захирлын үйл ажиллагаанд өндөр мэргэшлийн, цаг үеэ олсон шуурхай зөвлөлгөө болон бүх талын дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.

ХОЁР. ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

Эрчим хүчний хөгжлийн төвийн бүтцийн нэгжүүдийн үйл ажиллагааны үндсэн чиг үүрэг стратегийн мөн чанар нь засгийн газрын үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл, засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт эрчим хүчний салбарын талаар дэвшүүлсэн зорилт, чиг үүрэг, эрчим хүчний сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний чиг үүрэг, зорилтыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн эрчим хүчний хөгжлийн төвийн захирлын үйл ажиллагаанд өндөр мэргэшлийн, цаг үеэ олсон шуурхай зөвлөлгөө болон бүх талын дэмжлэг үзүүлэхэд оршино

ГУРАВ. САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХЭЛТСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

Санхүү, эдийн засгийн хэлтэс нь үйл ажиллагааны стратеги зорилтын хүрээнд байгууллагын мөнгөн урсгалыг оновчтой төлөвлөх, төсвийн гүйцэтгэлд хяналт тавих, санхүүгийн менежментийг боловсронгуй болгоход санаачлагатай ажиллах, нягтлан бодох бүртгэлийн ажлыг Олон улсын бүртгэлийн стандартад нийцүүлэн зохион байгуулах, байгууллагын удирдлагын шийдвэр гаргахад санхүүгийн оновчтой шуурхай мэдээ, мэдээллээр хангах зэрэг үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллахад оршино.

ДӨРӨВ. ЗУРАГ ТӨСӨЛ МАГАДЛАЛЫН ХЭЛТСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

Зураг төсөл, магадлалын хэлтэс нь үйл ажиллагааны стратеги зорилтын хүрээнд эрчим хүчний салбарын техник, технологийн зураг төсөлд магадлал хийж хэрэгжүүлэх, эрчим хүчний салбарын мэргэшлийн зэрэг бий болгох улмаар олон улсад хүлээн зөвшөөрөгддөг байх тогтолцоог хэрэгжүүлэх, Эрчим хүчний салбарын цахим архив болон цахим номын сан байгуулах, Эрчим хүчний салбарт хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөрийг "Эрчим хүчний хөгжлийн төвийн дэргэдэх Техникийн зөвлөл"-ийн хурлаар хэлэлцүүлж шийдвэр, мэргэжлийн дүгнэлт гаргах зэрэг үндсэн чиг үүргийг сургалт, магадлал хариуцсан дэд захирлын шууд удирдлага дор хэрэгжүүлнэ.
Энэ зорилтын хүрээнд доорх арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.

 1. Эрчим хүчний тоног төхөөрөмжийн зураг, төсөлд магадлал хийх ажлыг зохион байгуулах ба зураг төсөлд магадлал хийх чадамж бүхий бүтцийг бий болгож, эрчим хүчний норм, дүрэмтэй нийцүүлж, зураг төслийн бүтээмжийг дээшлүүлэх, алдаа дутагдлыг багасгах.
 2. Эрчим хүчний салбарын мэргэшлийн боловсрол, сургалтын агуулга, бүтэц, түүний удирдлага, зохион байгуулалтыг тодорхойлж, эрчим хүчний салбарын ажиллагсадад мэргэшлийн боловсрол эзэмшүүлэх, мэргэшлийн ур чадвартай болгох, мэргэшлийн зэргийн магадлан итгэмжлэлийг бодлогын түвшинд хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах, энэ үйл ажиллагааг олон улсын түвшинд хүргэх.
 3. Эрчим хүчний үйлдвэрүүдийн эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлэх, эрчим хүчний алдагдал бууруулахад чиглэсэн судалгаа шинжилгээний ажлын үр дүнг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх талаар санал, шийдвэрийн төсөл боловсруулан холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх.
 4. Эрчим хүчний салбарт хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөрийн ажилд санал өгөх, техникийн шүүмж хийх, мэргэжлийн дүгнэлт гаргах мөн гадаад орнуудын эрчим хүчний салбарын хөгжил, хэтийн төлөв байдлыг судлан ололттой давуу талуудыг нэвтрүүлэх талаар арга хэмжээ авч ажиллах.
 5. Хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлэх зорилгоор эрчим хүчний салбарын өмчийн бүх хэлбэрийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, компанитай хамтран ажиллаж, шаардлагатай асуудлаар зөвлөгөө өгөх, туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх.

ТАВ. ЗАХИАЛАГЧ, ТЕХНИК ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

ЗТХХэлтэс нь эрчим хүчний салбарт шинээр баригдаж буй ажил ба шинэчлэл өргөтгөлийн ажлуудад захиалагчийн хяналт хийх, эрчим хүчний тусгай зөвшөөрөл олгох ажлыг зохион байгуулж шийдвэр гаргуулах, шинээр хийгдэх ажил үйлчилгээний зураг төсөл боловсруулах салбарт мөрдөгдөж байгаа стандарт техникийн норм дүрэм журмыг мөрдүүлж ажиллах, шинжилгээ, баталгаажуулалт хийх үндсэн чиг үүргийг захиалагч техник хяналт хариуцсан дэд захирлын шууд удирдлага дор хэрэгжүүлнэ.

Мөн эрчим хүчний салбартхэрэгжих обьектуудын тэзү хийлгэх, зураг төсвийг боловсруулах,улсын экспертиз хийсэн зургийн дагуубарилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгчийг шалгаруулах ажиллагаанд оролцох, гэрээ байгуулж ажлыг эхлүүлэх, төсөл, арга хэмжээ бүрийн барилга угсралтын ажлын явцадтехникийн хяналт тавих, гарсан алдаа, зөрчлийг арилгуулах, ашиглалтад оруулах зэрэг ажлуудыг мөрдөгдөж байгаа хууль, дүрэм, журмын дагуу зохион байгуулан ажилладаг.

ЗУРГАА. СУРГАЛТ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЦОГЦОЛБОРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

Эрчим хүчний салбарт үйл ажиллагаа явуулж эрхлэн явуулж байгаа өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж, үйлдвэр, компаниуд бусад байгууллагуудын захиалгаар мэргэжилтэй ажиллагсдыг шинээр бэлтгэх буюу давтан сургах, гадаад орнуудад болон дотоодод мэргэжил дээшлүүлэх, туршлага судлах, шинэ техник технологитой танилцах, дадлага хийх, семинар зохион байгуулах, сургалтын хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлж ажиллах, мэргэжилтэй ажилтны мэргэжлийн зэрэг, суралцах программ, зэрэг олголтын асуудлаар салбарт мөрдөх нэгдсэн тогтолцоог бий болгох үндсэн чиг үүргийг сургалт судалгаа хариуцсан дэд захирлын шууд удирдлага дор хэрэгжүүлнэ.

Энэ зорилтын хүрээнд доор арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.

 1. Эрчим хүчний салбарт салбарын мэргэжлийн зэрэг, зэргийн суралцах программ, харилцан хүлээн зөвшөөрөх, мэргэжлийн зэрэг ахих шалгалтын асуудал зэргийг нэгдсэн тогтолцоонд оруулж салбарт мөрдлөг болгох ажлыг эхлүүлэх;
 2. Салбарын сургалттай холбоотой бүхий л харилцааг нэгдмэл шаардлага тогтолцоонд оруулах асуудлыг холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд зохион байгуулах;
 3. Сургалтын стандарт чиглэл болон сургалтын ажлын жилийн нэгдсэн төлөвлөгөө боловсруулах, батлуулах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, үнэлэлт дүгнэлт гаргах ажлыг хариуцаж, сургалтын талаархи мэдээллээр хангах;
 4. Сургалтыг батлагдсан төлөвлөгөө графикийн дагуу цахилгаан техникийн , электроник- программчлалын, агаарын ба кабель шугамын, хуваарилах байгууламжийн сэлгэн залгалтын , цахилгаан ба хий, аргон гагнуурын, хаалт арматур, насос засвар, нимгэн төмрийн чиглэлээр дараах төрлөөр сургалтуудыг зохион байгуулна.
  • Мэргэжил эзэмшүүлэх
  • Мэргэжил дээшлүүлэх
  • Мэргэшүүлэх
  • Давтан сургалт
  • Түвшин тогтоох
 5. Байгууллагуудтай сургалтын талаар хамтран ажиллах гэрээ байгуулах, тэдний захиалгаар байгууллага дээр болон орон нутагт ажлын байрны сургалт явуулах, аттестатчилалд хамруулах ажлыг зохион байгуулах;
 6. Аж ахуйн нэгж, үйлдвэр, компани, байгууллагууд нь салбарын хэмжээнд шинээр ажилд орж байгаа хүмүүсийг аттестатчилах, мэргэжлийн шалгалтад хамруулах ажлыг тус цогцолборыг түшиглэн зохион байгуулж болно.
 7. Сургалтанд хамрагдсан хүний тодорхойлолтыг байгууллагад нь гаргаж хүргүүлэх, мэргэжлийн шалгалтын комисс ажиллуулах, төгсөгчдөд зэрэг, категори олгох ажлыг зохион байгуулна.
 8. Төвийн олгосон мэргэжлийн зэрэг, категори нь салбарт нэг адил мөрдөгдөх чадамжтай байх боломжийг бүдүүлэх;

Дээрхи нэгжүүдийн үйл ажиллагаа нь Засгийн газар болон Эрчим Хүчний яам, Эрчим хүчний хөгжлийн төвийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах, бодлого боловсруулах, төсвийн үр ашигтай хөрөнгө оруулалт, харилцан уялдаа холбоог хангах, тэдгээрийн үйл ажиллагааны үр нөлөө, үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэнэ.