Хууль эрх зүйн сан

# Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Эрх зүйн баримт бичгийн нэр Төрөл Үзэх
194 2013-01-22 2013-01-22 Үйл ажиллагааны чиг үүрэг Захирлын тушаал
193 2014-12-10 2014-12-10 Байгууллагын дотоод журам Захирлын тушаал
190 2015-02-27 2015-02-27 Сайдын тушаал Сайдын тушаал
189 2014-11-21 2014-11-21 Эрчим хүчний ажилтны дунд зохиох аюулгүй ажиллагааны ажлын үндсэн дүрэм Сайдын тушаал
188 2014-11-21 2014-11-21 Цахилгаан байгууламжийн ашиглалты үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрэм Сайдын тушаал
187 2014-10-10 2014-10-10 Өргөдөл гомдол Захирлын тушаал
186 2014-10-10 2014-10-10 ДОТООД АУДИТЫН АЖИЛ Дотоод аудит
185 2014-10-06 2014-10-06 Албан тушаалд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
184 2014-10-06 2014-10-06 Албан тушаалд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
183 2014-09-22 2014-09-22 Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
182 2014-07-03 2014-07-03 Ажилд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
181 2014-06-27 2014-06-27 Мэргэшлийн зэрэг олгох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
180 2014-06-27 2014-06-27 Техникийн комисс томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
179 2014-06-18 2014-06-18 Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
178 2014-06-18 2014-06-18 Төлөвлөгөө батлах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
177 2014-06-09 2014-06-09 Ажил үүргийг хавсран гүйцэтгүүлэх, нэмэгдэл олгох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
176 2014-06-09 2014-06-09 Зарим албан хаагчдын цалингийн шатлалыг нэмэгдүүлэх, ахлах мэргэжилтэнээр томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
175 2014-06-04 2014-06-04 Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
174 2014-06-02 2014-06-02 Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
173 2014-05-20 2014-05-20 Журам батлах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
172 2014-05-09 2014-05-09 Ажилд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
171 2014-04-17 2014-04-17 Эрчим хүчний яамны 2014 оны урсгал зардлын төлөвлөгөө батлах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
170 2014-04-07 2014-04-07 Албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
169 2014-04-03 2014-04-03 Ажилд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
168 2014-03-18 2014-03-18 Албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
167 2014-03-12 2014-03-12 Ажилд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
166 2014-02-25 2014-02-25 Ажилд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
165 2014-02-14 2014-02-14 Цахилгааны техникийн нөхцөл олгох Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
164 2014-02-14 2014-02-14 Ажилд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
163 2014-01-16 2014-01-16 Ажилд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал