Хууль эрх зүйн сан

# Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Эрх зүйн баримт бичгийн нэр Төрөл Үзэх
104 2013-03-01 2013-03-01 Зарим барилга, обьектын нэр төрлийн жагсаалт, зарцуулах хөрөнгийн хэмжээг батлах тухай 16 тоот тушаалын хавсралт
103 2013-03-01 2013-03-01 Зарим барилга, обьектын нэр төрлийн жагсаалт, зарцуулах хөрөнгийн хэмжээг батлах тухай 16 тоот тушаал
102 2009-10-14 2009-10-14 Жагсаалт батлах тухай /Засгийн газрын тэргүүлэх чиглэлийн төслийн/
101 2007-07-09 2007-07-09 Эрчим хүчний салбарын төрийн өмчит үйлдвэрийн газруудад бүтцийн өөрчлөлт хийх тухай
100 2007-12-05 2007-12-05 Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх дүрэм
99 2012-12-05 2012-12-05 Дулааны эрчим хүч хэрэглэх дүрэм
98 2007-12-05 2007-12-05 Эрчим хүчний шугам сүлжээг хамгаалах дүрэм
97 2012-12-22 2012-12-22 100000 нарны гэр үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
96 2011-02-09 2011-02-09 Дулааны цахилгаан станц барих тухай
95 2011-04-20 2011-04-20 Дулааны цахилгаан станц барих концессийн гэрээний тухай
94 2012-12-20 2012-12-20 Дулааны 4 дүгээр цахилгаан станцын хүчин чадлыг өргөтгөх тухай
93 2012-11-03 2012-11-03 Тогтоолд нэмэлт оруулах тухай
92 2009-01-07 2009-01-07 Журам шинэчлэн батлах тухай /Монгол Улсын Засгийн газрын хуралдааны журам/
91 2007-08-01 2007-08-01 Журам батлах тухай /”Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг зохион байгуулах журам/
90 2007-10-23 2007-10-23 Журам батлах тухай /Сайдын зөвлөлийн ажиллах нийтлэг журам/
89 2012-04-25 2012-05-01 Журам батлах тухай /Албан тушаалтны бэлэг, үйлчилгээний үнэ/
88 2012-04-25 2012-05-01 Журам батлах тухай /Албан тушаалтан дипломат бэлэг авах, зарцуулах/
87 2010-07-07 2010-07-07 Журам батлах тухай /Концесс олгох, уралдаант шалгаруулалтын журам/
86 2012-11-03 2012-11-03 Журам батлах тухай /Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэлд хяналт тавих/
85 2007-12-08 2007-12-08 Журам батлах тухай /Байгууллага хоорондын гэрээ байгуулах журам/
84 2007-11-22 2007-11-22 Журам батлах тухай /Төрийн албан хаагчид нөхөх төлбөр олгох/
83 2009-06-03 2009-03-13 Журам батлах тухай /Төрийн жинхэнэ албан хаагчид тусламж олгох/
82 2011-03-02 2011-03-02 Журам батлах тухай /Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үүргийг түр орлон гүйцэтгэх журам/
81 2007-12-24 2007-12-24 Журам батлах тухай /Төрийн захиргааны албан хаагчийг сэлгэн ажиллуулах журам/
80 2007-06-14 2007-06-14 Журам батлах тухай /Төрийн захиргааны албан хаагчид сахилгын шийтгэл ногдуулах, энэ талаар төрийн дээд шатны байгууллагад гомдол гаргах журам/
79 2010-11-10 2010-11-10 Дүрэм батлах тухай (Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн)
78 2010-07-07 2010-07-07 Журам батлах тухай /Түүхэн ой, тэмдэглэлт өдөр/
77 2007-07-05 2007-07-05 Журам батлах тухай /Хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, үр дүн, биелэлтийг дүгнэх мэдээлэх/
76 2009-09-16 2009-09-16 Журамд нэмэлт оруулах тухай /Үндэсний хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, үр дүн биелэлтийг дүгнэх мэдээлэх талаар/
75 2012-12-22 2012-12-22 Яам болон аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнг үнэлэх журам шинэчлэн батлах тухай