НҮҮР
Хууль тогтоомж
Хууль эрх зүйн сан

Хууль эрх зүйн сан


Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу.


Д/Д Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Эрх зүйн баримт бичгийн нэр Төрөл Файл
1 2013-01-22 2013-01-22 Үйл ажиллагааны чиг үүрэг Захирлын тушаал Хавсралтгүй
2 2014-12-10 2014-12-10 Байгууллагын дотоод журам Захирлын тушаал Хавсралтгүй
3 2015-02-27 2015-02-27 Сайдын тушаал Сайдын тушаал Хавсралтгүй
4 2014-11-21 2014-11-21 Эрчим хүчний ажилтны дунд зохиох аюулгүй ажиллагааны ажлын үндсэн дүрэм Сайдын тушаал Хавсралтгүй
5 2014-11-21 2014-11-21 Цахилгаан байгууламжийн ашиглалты үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрэм Сайдын тушаал Хавсралтгүй
6 2014-10-10 2014-10-10 Өргөдөл гомдол Захирлын тушаал Хавсралтгүй
7 2014-10-10 2014-10-10 ДОТООД АУДИТЫН АЖИЛ Дотоод аудит Хавсралтгүй
8 2014-10-06 2014-10-06 Албан тушаалд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
9 2014-10-06 2014-10-06 Албан тушаалд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
10 2014-09-22 2014-09-22 Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
11 2014-07-03 2014-07-03 Ажилд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
12 2014-06-27 2014-06-27 Мэргэшлийн зэрэг олгох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
13 2014-06-27 2014-06-27 Техникийн комисс томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
14 2014-06-18 2014-06-18 Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
15 2014-06-18 2014-06-18 Төлөвлөгөө батлах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
16 2014-06-09 2014-06-09 Ажил үүргийг хавсран гүйцэтгүүлэх, нэмэгдэл олгох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
17 2014-06-09 2014-06-09 Зарим албан хаагчдын цалингийн шатлалыг нэмэгдүүлэх, ахлах мэргэжилтэнээр томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
18 2014-06-04 2014-06-04 Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
19 2014-06-02 2014-06-02 Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
20 2014-05-20 2014-05-20 Журам батлах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал