НҮҮР
Хууль тогтоомж
Хууль эрх зүйн сан

Хууль эрх зүйн сан


Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу.


(Нийт: 20 үр дүн байна)

Д/Д Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Эрх зүйн баримт бичгийн нэр Төрөл Файл
1 2012-01-13 2012-02-12 Монгол Улсын Үндсэн хууль Хууль
2 2007-02-01 2007-04-15 Эрчим хүчний тухай Хууль
3 2007-01-11 2007-01-11 Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай Хууль
4 2007-01-16 2007-01-16 Цахилгаан, дулааны эрчим хүч, нүүрсний төлбөрийн тухай Хууль
5 2007-07-08 2007-08-26 Ашигт малтмалын тухай Хууль
6 2010-06-24 2010-06-24 Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай Хууль
7 2012-05-17 2012-06-21 Агаарын тухай Хууль
8 2007-02-01 2007-01-01 Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай Хууль
9 2008-02-05 2008-02-05 Барилгын тухай Хууль
10 2007-04-17 2007-04-17 Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай Хууль
11 2011-10-06 2011-11-21 Компанийн тухай Хууль
12 2010-01-28 2010-03-01 Концессийн тухай хууль Хууль
13 2007-05-06 2007-05-06 Монгол Улсын Засгийн газрын тухай Хууль
14 2007-04-15 2007-04-15 Монгол Улсын яамны эрх зүйн байдлын тухай хууль Хууль
15 2007-04-18 2007-07-01 Төрийн нууцын тухай Хууль
16 2007-01-02 2007-01-02 Төрийн нууцын жагсаалт батлах тухай Хууль
17 2007-06-27 2007-01-01 Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай Хууль
18 2012-12-01 2012-02-01 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил,үйлчилгээ худалдан авах тухай Хууль
19 2007-05-27 2007-10-01 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай Хууль
20 2007-01-03 2007-01-03 Төрийн хяналт, шалгалтын тухай Хууль