НҮҮР
Хууль тогтоомж
Хууль эрх зүйн сан

Хууль эрх зүйн сан


Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу.


(Нийт: 2 үр дүн байна)

Д/Д Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Эрх зүйн баримт бичгийн нэр Төрөл Файл
1 2013-11-22 2013-11-22 ТЭЛМЭНИЙ ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ БАРИХ, АШИГЛАХ, ТӨРИЙН ӨМЧИД ШИЛЖҮҮЛЭХ (BOT) ОНЦГОЙ ЭРХ ОЛГОХ КОНЦЕССЫН ГЭРЭЭ Концессийн гэрээ Хавсралтгүй
2 2013-11-22 2013-11-22 Концессийн гэрээний загвар Концессийн гэрээ