НҮҮР
Хууль тогтоомж
Хууль эрх зүйн сан

Хууль эрх зүйн сан


Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу.


(Нийт: 20 үр дүн байна)

Д/Д Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Эрх зүйн баримт бичгийн нэр Төрөл Файл
1 2014-10-06 2014-10-06 Албан тушаалд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
2 2014-10-06 2014-10-06 Албан тушаалд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
3 2014-09-22 2014-09-22 Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
4 2014-07-03 2014-07-03 Ажилд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
5 2014-06-27 2014-06-27 Мэргэшлийн зэрэг олгох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
6 2014-06-27 2014-06-27 Техникийн комисс томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
7 2014-06-18 2014-06-18 Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
8 2014-06-18 2014-06-18 Төлөвлөгөө батлах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
9 2014-06-09 2014-06-09 Ажил үүргийг хавсран гүйцэтгүүлэх, нэмэгдэл олгох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
10 2014-06-09 2014-06-09 Зарим албан хаагчдын цалингийн шатлалыг нэмэгдүүлэх, ахлах мэргэжилтэнээр томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
11 2014-06-04 2014-06-04 Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал Хавсралтгүй
12 2014-06-02 2014-06-02 Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
13 2014-05-20 2014-05-20 Журам батлах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
14 2014-05-09 2014-05-09 Ажилд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
15 2014-04-17 2014-04-17 Эрчим хүчний яамны 2014 оны урсгал зардлын төлөвлөгөө батлах тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
16 2014-04-07 2014-04-07 Албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
17 2014-04-03 2014-04-03 Ажилд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
18 2014-03-18 2014-03-18 Албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
19 2014-03-12 2014-03-12 Ажилд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал
20 2014-02-25 2014-02-25 Ажилд томилох тухай Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал