НҮҮР
Хууль тогтоомж
Хууль эрх зүйн сан

Хууль эрх зүйн сан


Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу.


(Нийт: 6 үр дүн байна)

Д/Д Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Эрх зүйн баримт бичгийн нэр Төрөл Файл
1 2014-10-10 2014-10-10 ДОТООД АУДИТЫН АЖИЛ Дотоод аудит Хавсралтгүй
2 2013-10-09 2013-10-09 ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМНЫ 2013 ОНЫ ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Дотоод аудит Хавсралтгүй
3 2013-10-18 2013-10-18 Эрчим хүчний яамны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газраас хийсэн хяналт-шалгалтын ажлын тухай Дотоод аудит
4 2013-10-18 2013-10-18 Эрчим хүчний яамны ХШҮДАГ-аас хийсэн Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлын тухай Дотоод аудит
5 2013-10-02 2013-10-02 Төсвийн тухай хууль Дотоод аудит
6 2013-10-02 2013-10-02 Дотоод аудитын дүрэм батлах тухай Дотоод аудит