Эрчим хүчний салбарын үйлдвэр, компаниудын Эрчим хүчний тухай хууль, Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хуулиар хүлээсэн эрх үүргийг хангуулах ажлыг зохион байгуулах, хөндлөнгийн хяналт хийх, эрчим хүчний хэмнэлтийн бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд үнэлэлт өгөх, зөвлөмж гаргах, үүрэг даалгавар өгөх, холбогдох мэдээллийн санг бий болгох, сурталчлах, сургалт зохион байгуулах, урамшуулах чиглэлээр санал боловсруулах, салбарын компаниудын хэмнэлт үр ашиг гаргасан төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг нэгтгэж ЭХЯ-нд тайлагнах, ЭХХ-ийн Зөвлөлд хүргүүлэх.
Мэдээ мэдээлэл

САЛБАРЫН ҮЙЛДВЭР КОМПАНИУД
Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
Багануурын дулааны станц
Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Улаанбаатар дулааны сүлжээ
Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
Налайхын дулааны станц
Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
Дарханы дулааны цахилгаан станц
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Эрчим хүчний хөгжлийн төв
Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
Амгалан дулааны станц
Дулаан шарын гол
Баянхонгор эрчим хүч
Хөвсгөл эрчим хүч
Дархан дулааны сүлжээ