Цаг үеийн мэдээ · 2020-02-14

ЭХХТөвийн Техник ашиглалт хяналтын хэлтэс нь Дорнод Бүсийн Эрчим Хүчний систем ТӨХК, БЗӨБЦТС ТӨХК-ийн Хэнтий салбар Баруун-Уртын Дулааны Станц "Дөрвөлж" ХХКомпаниудад хяналт шалгалтаар ажиллаж байна.

ЭХХТөвийн Техник ашиглалт хяналтын хэлтэс нь Дорнод Бүсийн Эрчим Хүчний систем ТӨХК, БЗӨБЦТС ТӨХК-ийн Хэнтий салбар Баруун-Уртын Дулааны Станц "Дөрвөлж" ХХКомпаниудад техник, тоног төхөөрөмжийн байдал, ашиглалт, ТЗБАХ, ХО, засварын ажлын үндэслэл, төлөвлөлт, гүйцэтгэл үр ашиг, ХАБЭА, ГАУС-ын байдал, үйл ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт өгөх, албан даалгаврын биелэлтийн хэрэгжилтэд  гүйцэтгэлийн хяналт хийх, хууль тогтоомжийн биелэлтийг шалгаж илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгуулах, үйл ажиллагаанд нь мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлэх юм.

Мэдээ мэдээлэл

САЛБАРЫН ҮЙЛДВЭР КОМПАНИУД
Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
Багануурын дулааны станц
Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Улаанбаатар дулааны сүлжээ
Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
Налайхын дулааны станц
Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
Дарханы дулааны цахилгаан станц
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Эрчим хүчний хөгжлийн төв
Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
Амгалан дулааны станц
Дулаан шарын гол
Баянхонгор эрчим хүч
Хөвсгөл эрчим хүч
Дархан дулааны сүлжээ