Цаг үеийн мэдээ · 2020-05-14

Техник ашиглалт хяналтын хэлтэс чиг үүргийн хүрээнд Өмнөговь аймагт ажиллаж байна.

Техник ашиглалт хяналтын хэлтсийн чиг үүргийн хүрээнд Өмнөговь аймагт 2020 оны 5 дугаар сарын 11-ээс 15ны өдрийг дуустал  Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ  ТӨХК-д төлөвлөгөөт хяналт шалгалтаар ажиллаж байна. Мөн энэ удаад Эрчим хүчний хэмнэлтийн чиглэлээр 2 мэргэжилтэнтэй өргөн бүрэлдэхүүнээр ажиллаж байгаа бөгөөд эрчим хүчний салбарын үйлдвэр,компаниудын техник тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, ТЗБАХ, хөрөнгө оруулалт, засварын ажлын үндэслэл,гүйцэтгэл, үр ашиг, ХАБЭА, эрчим хүчний барилга байгууламж ашиглалт, ГАУС-ын байдал, өвөлжилтийн бэлтгэлийн хангалтын үйл ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт өгөх, албан даалгаврын хэрэгжилтэд гүйцэтгэлийн хяналт хийх, хууль тогтоомжийн биелэлтийг шалгаж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, үйл ажиллагаанд нь мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлэх зорилготойгоор албан томилолтоор явж байна. 

Мэдээ мэдээлэл

САЛБАРЫН ҮЙЛДВЭР КОМПАНИУД
Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
Багануурын дулааны станц
Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Улаанбаатар дулааны сүлжээ
Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
Налайхын дулааны станц
Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
Дарханы дулааны цахилгаан станц
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Эрчим хүчний хөгжлийн төв
Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
Амгалан дулааны станц
Дулаан шарын гол
Баянхонгор эрчим хүч
Хөвсгөл эрчим хүч
Дархан дулааны сүлжээ