НҮҮР
Тусгай зөвшөөрөл
Тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой хууль дүрэм журам

Тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой хууль дүрэм журам


 

Эрчим хүчний хөгжлийн төвийн захирлын Б/36 тушаал
МОНГОЛ УЛСЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХУУЛЬ
АЖ АХУЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТУХАЙ                  
Эрчим хүчний сайдын дугаар 64 тушаал
Төрийн нарийн бичгийн даргын дугаар: 227 тушаал

Салбарын үйлдвэр компаниуд