Төсвийн хяналтын алба · 2018-01-31

Зорилго

  • Улсын төсөв, Хөгжлийн банкны хөрөнгө оруулалтын болон Монгол улсыг хөгжүүлэх сан, бусад зээл тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрийн гэрээ хэлцлийн шатнаас эхлэн магадлал хийгдсэн зургийн дагуу гэрээний төсөв баталгаажуулах, түүнд үе шатны хяналт хийх, БУА-ын гүйцэтгэлийг батлагдсан зураг төсвийн дагуу хянах,баталгаажуулах, удирдлагыг мэргэжлийн зүгээс мэдээллээр хангах, албаны хамт олныг удирдан зохион байгуулахад оршино.
  • Төсвийн хяналтын алба нь үйл ажиллагааны стратеги зорилтын хүрээнд эрчим хүчний салбарт хэрэгжих төсөл арга хэмжээний барилга угсралтын ажлын төсвийн хяналтыг барилгын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйл, эрчим хүчний хууль, дүрэм, журмын хүрээнд зохион байгуулж ажиллах
  • Барилга угсралтын ажлын төсвийн гүйцэтгэлийн хяналтын шалгуур үзүүлэлтүүдийг тогтоож мөрдөж ажиллах
Мэдээ мэдээлэл

САЛБАРЫН ҮЙЛДВЭР КОМПАНИУД
Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
Багануурын дулааны станц
Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Улаанбаатар дулааны сүлжээ
Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
Налайхын дулааны станц
Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
Дарханы дулааны цахилгаан станц
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Эрчим хүчний хөгжлийн төв
Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
Амгалан дулааны станц
Дулаан шарын гол
Баянхонгор эрчим хүч
Хөвсгөл эрчим хүч
Дархан дулааны сүлжээ