НҮҮР
Тусгай зөвшөөрөл
Тусгай зөвшөөрөл хүсэхэд бүрдүүлэх бичиг баримтууд

Тусгай зөвшөөрөл хүсэхэд бүрдүүлэх бичиг баримтууд


Эрчим хүчний хөгжлийн төвийн Захиалагч техник хяналтын хэлтсийн

Тусгай зөвшөөрөл хариуцсан мэргэжилтэн Б.Цолмон- Утас: 7711 6040

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ӨРГӨДӨЛ
ЖАГСААЛТ
ШААРДЛАГА
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ЭРХЛЭХ АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ТАВИГДАХ НӨХЦӨЛ ШААРДЛАГА

Салбарын үйлдвэр компаниуд