НҮҮР
Сургалт
Сургалтын төлөвлөгөө

Сургалтын төлөвлөгөө


БАТЛАВ: ЭХХТ-ИЙН ЗАХИРАЛ                                         Я.ПҮРЭВЖАВ
         
ЭХХТ-ийн СҮЦ-ын 2016 оны сургалтын төлөвлөгөө
         
Сургалтын нэрс Долоо хоног Үргэлжлэх хугацаа Сургалтын төлбөр
Цахилгааны мэргэжлийн сургалтын төлөвлөгөө
1 Цах E1 5 дх 01.04-02.05
02.15-03.18
03.21-04.22
04.25-05.27
05.30-07.01
09.05-10.07
10.10-11.11
11.14-12.16
510,000
2 Хуваарилах байгууламж Е2 5 дх 01.04-02.05
09.05-10.07
11.14-12.16
500,000
3 Хуваарилах байгууламж Е3 6 дх 01.04-02.12
09.05-10.14
11.14-12.23
500,000
4 Гэрэлтүүлэг E2 5 дх 01.04-02.05
11.14-12.16
480,000
5 Гэрэлтүүлэг E3 6 дх 01.04-02.12
11.07-12.23
480,000
6 Эрчим хүчний борлуулалтын байцаагч Е2 5 дх 03.21-04.22
10.10-11.11
500,000
7 Кабель шугам E2 5 дх 02.15-03.18
10.10-11.11
550,000
8 Кабель E3 6 дх 02.15-03.25
10.10-11.18
550,000
9 Хэмжил зүй  E2 5 дх 02.15-03.18 400,000
10 Хэмжил зүй  E3 5 дх 02.15-03.25 400,000
11 Трансформатор Е2 5 дх 04.25-05.27 400,000
12 Трансформатор Е3 6 дх 04.25-06.03 400,000
13 Агаарын шугам Е2 5 дх 04.25-05.27
09.05-10.07
520,000
14 Агаарын шугам Е3 6 дх 04.25-06.03
09.05-10.14
520,000
15 Хөдөлгүүрийн хүчний ба удирдлагын хэлхээ Е2 6 дх 05.30-07.08
10.10-11.11
450,000
16 Хөдөлгүүрийн хүчний ба удирдлагын хэлхээ Е3 7 дх 05.23-07.08
10.10-11.18
450,000
17 Хүчний электроник Е2 5 дх 05.30-07.08 450,000
18 Хүчний электроник Е3 6 дх 05.23-07.08 450,000
19 Цахилгаан машин Е2 5 дх 03.21-04.29 400,000
20 Цахилгаан машин Е3 6 дх 03.21-04.29 400,000
21 Электроник, аналоги, тоон техник Е2 6 дх 05.30-07.08
09.05-10.14
450,000
22 Электроник, аналоги, тоон техник Е3 6 дх 11.14-12.23 450,000
Дулааны хянах хэмжүүр, автоматик мэргэжлийн сургалтын төлөвлөгөө
23 ДХХА Е1 5 дх 03.21-04.22
04.25-05.27
09.05-10.07
11.14-12.16
400,000
24 Процессын автоматжуулалт Е2 5 дх 01.04-02.05
10.10-11.11
420,000
25 Процессын автоматжуулалт Е3 5 дх 02.15-03.18
11.14-12.16
450,000
26 Тохируулгын техник Е2 5 дх 01.04-02.05 420,000
27 Тохируулгын техник Е3 5 дх 02.15-03.18 450,000
28 Халууны хэмжүүр Е2 5 дх 03.21-04.22 420,000
29 Халууны хэмжүүр Е3 5 дх 04.25-05.27 450,000
30 Даралт, зарцуулалт, түвшний хэмжүүр Е2 5 дх 05.30-07.01 420,000
31 Даралт, зарцуулалт, түвшний хэмжүүр Е3 5 дх 10.10-11.11 450,000
32 Ус, дулаан хуваарилах төвийн машинист 3 дх 01.04-01.22
04.25-05.13
09.05-09.23
11.14-12.02
450,000
Механик мэргэжлийн сургалтын төлөвлөгөө
33 Хаалт арматур Е1 4 дх 01.04-01.29
10.03-10.28
400,000
34 Хаалт арматур Е2 4 дх 03.21-04.15
10.31-11.25
420,000
35 Хаалт арматур Е3 4 дх 05.23-06.17 450,000
36 Эргэх механизм Е1 4 дх 02.15-03.11
09.05-09.30
400,000
37 Эргэх механизм Е2 4 дх 04.25-05.20
11.28-12.23
420,000
38 Эргэх механизм Е3 4 дх   450,000
39 Турбины машинист 3 дх 06.20-07.08 400,000
40 Түлшний машинист 3 дх 01.04-01.22
05.30-06.17
10.03-10.21
400,000
41 Зуухны машинист 3 дх 02.15-03.04
09.05-09.23
11.28-12.16
 
42 Химийн лаборант, аппаратчин 3 дх 05.30-06.17
09.05-09.23
11.28-12.16
 
43 Цахилгаан гагнуур Е1 4 дх 01.04-01.29
04.18-05.06
09.05-09.30
771,000
44 Цахилгаан гагнуур Е2 5 дх 02.01-03.04
05.02-06.03
10.03-11.11
824,000
45 Цахилгаан гагнуур Е3 5 дх 03.07-04.08
05.30-07.01
11.14-12.23
903,000
46 Цахилгаан ба хийн гагнуур Е1, G1 7 дх 01.11-02.26
04.18-06.03
09.05-10.21
1,136,000
47 Цахилгаан ба хийн гагнуур Е2, G2 9 дх 02.15-04.15
05.02-07.01
1,227,000
48 Цахилгаан ба хийн гагнуур Е3, ,G3 9 дх 03.14-05.13 1,348,000
49 Хийн гагнуур Е1 3 дх 02.15-03.04
04.25-05.13
12.05-12.23
550,000
50 Аргон гагнуур Е1 4 дх 01.04-01.29
10.03-10.28
1,830,000
51 MIG/MAG гагнуур 3 дх 01.04-01.15
05.02-05.13
09.05-09.30
11.14-11.25
750,000

Төлөвлөгөөг татах


Салбарын үйлдвэр компаниуд