НҮҮР
Лаборатори
Лабораторын ажлын үнэлгээ

Лабораторын ажлын үнэлгээ


Өмчийн бүх хэлбэрийн харилцагчдад баримтлах  “Ажил үйлчилгээний нэгдсэн үнэлгээ”

 

МШГТЛ Ажлын үнэлгээ                                                                                                 ТАТАЖ АВАХ
ХТЛ Ажлын үнэлгээ ТАТАЖ АВАХ
ЦТЛ Ажлын үнэлгээ ТАТАЖ АВАХ

Салбарын үйлдвэр компаниуд