НҮҮР
Эрх зүйн баримт бичиг
Норматив баримт бичгийн жагсаалт

Норматив баримт бичгийн жагсаалт


Эрчим хүчний барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулаx, магадлал хийх ажилтай холбоотой норматив баримт бичгийн жагсаалт

Монгол улсын хуулиуд

Хуулиуд

Код

1

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль

/2008он/

101

2

Галын аюулгүй байдлын тухай хууль

/2015 он, шинэчилсэн найруулга /

102

                                                                      Дүрэм журам нормууд

1

Нэгдсэн сүлжээний дүрэм

/ЭБЭХС 2010 оны 127 тоот/

ЭХД 1-13-03-2000

201

2

Цахилгаан техникийн байгууламжийн угсралтын аюулгүй ажиллагааны дүрэм

ЭХД  1-12-04-2013

202

3

Цахилгаан техникийн байгууламжийн угсралтын дүрэм

ЭХД  2-20-01-2013

203

4

Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм 1-р хэсэг.  Ерөнхий шаардлага

БНбД 12-03-04

204

5

Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм 2-р хэсэг. Техникийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм

БНбД 12-04-06

205

6

Барилгын үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалт

БНбД 12-01-09

206

7

Өргөх зөөх механизмтай харьцах аюулгүй ажиллагааны дүрэм

 

215

8

Ачаа өргөх краныг төхөөрөмжлөх аюулгүйашиглах дүрэм

/ЗТБХБСайдын 2010 оны 234-р тушаал 3-р хавсралт/

 

207

9

Барилгын өргүүрийг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм

/ЗТБХБСайдын 2010 оны 234-р тушаал 4-р хавсралт/

 

208

10

Уур, халуун  усны шугам хоолойг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм

ЭХД  1-12-05-2013

209

11

Уурын ба халаах зуухыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм

/ЭБЭХС 2010 оны 127 тоот/

ЭХД 1-13-02-2010

210

12

Барилга угсралтын үйл ажиллагаанд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангах асуудлыг зохицуулах нийтлэг журам

/НИТХ-ын 2013 оны 75 дугаар тогтоол/

 

211

13

Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиох галын аюулгүйн норм

/БНбД 21-02-02/

 

216

14

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэлийн тээвэрлэлтийн үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны журам

/ЦЕГ, МЕХГ-ын хамтарсан тушаал А/32/231/

 

212

15

Байгалийн ба зохиомол гэрэлтүүлэг

БНбД 23-02-08

213

16

Барилга байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийх үйл ажиллагааг зохицуулах журам

/БХБСайдын 2015 оны 126 дугаар тушаал/

 

214

 

Монгол улсын стандартууд

1

MNS ISO

7752-1:2009

Ачаа өргөх тоног төхөөрөмж,  удирдлага ба байршуулалт

301

2

MNS 4970:2000

Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Өргөх, зөөх ачааны массын дээд хэмжээ

302

3

MNS 5079:2001

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал. Ачиж, буулгах ажлын аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага

303

4

MNS ISO 13688:2000

Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Ажлын тусгай хувцас. Ерөнхий шаардлага

304

5

MNS 4930:2000

Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага

305

6

MNS 4990:2000

Ажлын байрны орчин, эрүүл ахуйн шаардлага

306

7

MNS 4994:2000

Доргионы норм, аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага

307

8

MNS 5002:2000

Шуугианы норм, аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага

308

9

MNS 6575:2016

Гал түймрээс хамгаалах. Барилгын гадна талын суурин шат. Дээврийн хязгаарлагч. Техникийн шаардлага

309

10

MNS 5146:2002

Цахилгааны аюулгүй байдал. Хамгаалах газардуулга, тэлэлт

310

11

MNS 0012-4-007

Хамгаалах хашлага

311

12

MNS 447:1989

Дулааны гадна сүлжээний зураг үйлдэх журам

312


Салбарын үйлдвэр компаниуд