Хүний нөөц, гэрээ, эрх зүйн хэлтэс

Үйл ажиллагааны стратеги зорилтын хүрээнд захиргаа, удирдлагын болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангах, төвийн үйл ажиллагаанд удирдлагын шилдэг тэргүүний туршлага, арга зүйг нэвтрүүлэх, хүний нөөцийг зөв байршуулах, тэдгээрийн хөгжлийн асуудлыг шийдвэрлэх, ажлаа тайлагнах, хариуцлага тооцох тогтолцоог хөгжүүлэх, эрчим хүний салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн өмчит үйлдвэр болон хувийн хэвшлийн компаниудад шаардлагад нийцсэн хэвлэлийн бүтээгдэхүүний үйлчилгээ үзүүлэх зэрэг үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Энэ зорилтын хүрээнд доорх арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ

 1. Эрчим хүчний  салбарын үйл ажиллагаанд  холбогдох хууль, хуульчилсан акт, дүрэм, журам, заавруудыг байгууллагын  хэмжээнд хэрэгжүүлэх, биелэлтэнд нь хяналт тавих, дүгнэлт өгөх зэрэг эрх зүйн орчин бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
 2. Төвийн хүний нөөцийн бодлогыг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, биелэлтэнд хяналт тавих, ерөнхий удирдлагаар  хангах  ажлыг зохион байгуулах;
 3. Ажиллагсадын орон тоо, цалин хөлсний асуудлыг  хариуцаж, урамшууллын  механизмыг оновчтой үр ашигтай  хэлбэрээр боловсруулан хэрэгжүүлж хяналт тавих;
 4. Удирдлагын шийдвэр, гүйцэтгэлийн нэгдлийг хангах, хяналт тавих;
 5. Төвийн ажиллагсдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх талаар  бодлого боловсруулан   хэрэгжүүлэх  ажлыг зохион байгуулах;
 6. Байгууллагын дотоод журмыг сахин биелүүлэх, хөдөлмөрийн сахилга батыг  сайжруулах, хэлтсийн ажилтнуудын  ажлын үр дүнг сар, улирал, жилээр тооцох, ажилтнуудын ажилд үнэлэлт дүгнэлт өгөх;
 7. Төвийн мэдлийн өмч хөрөнгийн эмх цэгцийг сайжруулах, өмч хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалт, бүрэн байдал, байрны инженерийн шугам сүлжээний засвар үйлчилгээ, хэвийн ажиллагааг хариуцах;
 8. Төвийн байгуулсан гэрээ, хэлэлцээрийн нэгдсэн бүртгэл хөтлөх, хэрэгжилтийг хангуулах  ажлыг зохион байгуулж хяналт тавих;
 9. Төвийн өндөр настан ахмадуудад халамж дэмжлэг үзүүлэх асуудлыг  салбарын ахмадын хороотой хамтран  төлөвлөж хэрэгжүүлэх;
 10. Хамтын гэрээ байгуулах, хэрэгжүүлэх, үр дүнг тайлагнах  ажлыг зохион байгуулах;       
 11. Бусад байгууллагуудтай харьцах, хамтран ажиллах, гэрээ хэлэлцээр байгуулах, дүгнэх, урамшуулах  асуудлыг хариуцаж  холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд зохион байгуулж ажиллах;
 12. Үйлчилгээний аж ахуйн материалын хангамж,  үйлчилгээг  хариуцан зөвшөөрөгдсөн эх үүсвэрийн хүрээнд  хангах арга хэмжээ авах;
 13. Төвийн албан хэрэгцээнд ашиглагдаж буй албан тушаалын болон албан ажлын, дуудлага үйлчилгээний суудлын автомашины хангамж, засвар үйлчилгээ, дүн бүртгэлийг хариуцах
 14. Барилга байгууламжийн түрээс, түрээсийн гэрээний асуудлыг хариуцан  ажиллаж, санхүүгийн эх үүсвэрийн зохих хувийг бүрдүүлэхэд туслалцаа үзүүлэх;
 15. Эрчим хүчний салбарын үйлдвэр, компаниудын үйл ажиллагаанд шаардлагатай хэвлэлийн үйлчилгээг шаардлагад нийцсэн бүтээгдэхүүнээр хангана.
 16. Салбарын техникийн стандарт, норм норматив, бусад үйл ажиллагаа зэргийг олон нийтэд таниулах, сурталчилах зорилгоор хэвлэх цехийн үйл ажиллагааг явуулах

Үйл ажиллагааны стратеги зорилтын хүрээнд захиргаа, удирдлагын болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангах, төвийн үйл ажиллагаанд удирдлагын шилдэг тэргүүний туршлага, арга зүйг нэвтрүүлэх, хүний нөөцийг зөв байршуулах, тэдгээрийн хөгжлийн асуудлыг шийдвэрлэх, ажлаа тайлагнах, хариуцлага тооцох тогтолцоог хөгжүүлэх, эрчим хүний салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн өмчит үйлдвэр болон хувийн хэвшлийн компаниудад шаардлагад нийцсэн хэвлэлийн бүтээгдэхүүний үйлчилгээ үзүүлэх зэрэг үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Энэ зорилтын хүрээнд доорх арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ

 1. Эрчим хүчний  салбарын үйл ажиллагаанд  холбогдох хууль, хуульчилсан акт, дүрэм, журам, заавруудыг байгууллагын  хэмжээнд хэрэгжүүлэх, биелэлтэнд нь хяналт тавих, дүгнэлт өгөх зэрэг эрх зүйн орчин бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
 2. Төвийн хүний нөөцийн бодлогыг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, биелэлтэнд хяналт тавих, ерөнхий удирдлагаар  хангах  ажлыг зохион байгуулах;
 3. Ажиллагсадын орон тоо, цалин хөлсний асуудлыг  хариуцаж, урамшууллын  механизмыг оновчтой үр ашигтай  хэлбэрээр боловсруулан хэрэгжүүлж хяналт тавих;
 4. Удирдлагын шийдвэр, гүйцэтгэлийн нэгдлийг хангах, хяналт тавих;
 5. Төвийн ажиллагсдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх талаар  бодлого боловсруулан   хэрэгжүүлэх  ажлыг зохион байгуулах;
 6. Байгууллагын дотоод журмыг сахин биелүүлэх, хөдөлмөрийн сахилга батыг  сайжруулах, хэлтсийн ажилтнуудын  ажлын үр дүнг сар, улирал, жилээр тооцох, ажилтнуудын ажилд үнэлэлт дүгнэлт өгөх;
 7. Төвийн мэдлийн өмч хөрөнгийн эмх цэгцийг сайжруулах, өмч хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалт, бүрэн байдал, байрны инженерийн шугам сүлжээний засвар үйлчилгээ, хэвийн ажиллагааг хариуцах;
 8. Төвийн байгуулсан гэрээ, хэлэлцээрийн нэгдсэн бүртгэл хөтлөх, хэрэгжилтийг хангуулах  ажлыг зохион байгуулж хяналт тавих;
 9. Төвийн өндөр настан ахмадуудад халамж дэмжлэг үзүүлэх асуудлыг  салбарын ахмадын хороотой хамтран  төлөвлөж хэрэгжүүлэх;
 10. Хамтын гэрээ байгуулах, хэрэгжүүлэх, үр дүнг тайлагнах  ажлыг зохион байгуулах;       
 11. Бусад байгууллагуудтай харьцах, хамтран ажиллах, гэрээ хэлэлцээр байгуулах, дүгнэх, урамшуулах  асуудлыг хариуцаж  холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд зохион байгуулж ажиллах;
 12. Үйлчилгээний аж ахуйн материалын хангамж,  үйлчилгээг  хариуцан зөвшөөрөгдсөн эх үүсвэрийн хүрээнд  хангах арга хэмжээ авах;
 13. Төвийн албан хэрэгцээнд ашиглагдаж буй албан тушаалын болон албан ажлын, дуудлага үйлчилгээний суудлын автомашины хангамж, засвар үйлчилгээ, дүн бүртгэлийг хариуцах
 14. Барилга байгууламжийн түрээс, түрээсийн гэрээний асуудлыг хариуцан  ажиллаж, санхүүгийн эх үүсвэрийн зохих хувийг бүрдүүлэхэд туслалцаа үзүүлэх;
 15. Эрчим хүчний салбарын үйлдвэр, компаниудын үйл ажиллагаанд шаардлагатай хэвлэлийн үйлчилгээг шаардлагад нийцсэн бүтээгдэхүүнээр хангана.
 16. Салбарын техникийн стандарт, норм норматив, бусад үйл ажиллагаа зэргийг олон нийтэд таниулах, сурталчилах зорилгоор хэвлэх цехийн үйл ажиллагааг явуулах

Нэг. Захиргаа, удирдлагын хэлтэс

 1.  

Хэлтсийн дарга

Далайн Баттулга

211

77119020

99056859

 1.  

Дотоод аудитор

Батсайханы Жавхлант-Од

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77116010

99008820

 1.  

Ахлах мэргэжилтэн

Бавуугийн Лхасжав

214

99017460

 1.  

Хүний нөөц хариуцсан мэргэжилтэн

Лхагвасүрэнгийн Майцэцэг

212

91197788

 1.  

Хууль зүйн мэргэжилтэн

Дорждагвын Бямбажаргал-жир/ам

 

88999234

 1.  

Дотоод асуудал, спорт хариуцсан мэргэжилтэн

Батхүүгийн Бат-Эрдэнэ

 

88047794

 1.  

Гэрээ хариуцсан мэргэжилтэн

Самбаллхүндэвийн Үүрийнбаяр

 

88344442

 1.  

Мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн

Отгонбаатарын Тэлмэн

 

88104808

 1.  

Захирлын туслах

Болдын Сэргэлэн

 

209

77116030

99968840

 1.  

Архивын эрхлэгч

Баасанжавын Мөнхнаран

 

 

 

99605841

 1.  

Бичиг хэргийн мэргэжилтэн

Нямдаваагийн Оюундэлгэр

 

77116010

99045810

 1.  

Бүтээмжийн мэргэжилтэн

Отгонбаярын Цацралмаа

 

 

95915085

Мэдээ мэдээлэл
2021-06-10
Эмгэнэл


САЛБАРЫН ҮЙЛДВЭР КОМПАНИУД
Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
Багануурын дулааны станц
Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Улаанбаатар дулааны сүлжээ
Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
Налайхын дулааны станц
Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
Дарханы дулааны цахилгаан станц
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Эрчим хүчний хөгжлийн төв
Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
Амгалан дулааны станц
Дулаан шарын гол
Баянхонгор эрчим хүч
Хөвсгөл эрчим хүч
Дархан дулааны сүлжээ