Аж ахуйн алба

Аж ахуйн алба нь үйл ажиллагааны стратеги зорилтын хүрээнд байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагааг тасралтгүй жигд ханган явуулж, төлөвлөгөөт худалдан авалтыг Худалдан авах ажиллагааны тухай хууль, дүрэм журмын хүрээнд гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ хийх ажлыг зохион байгуулдаг.

 

Байгууллагын автомашин техник хэрэгслийн ашиглалтыг зохих дүрэм журмын дагуу хуваарилаж, автомашин техникээс шалтгаалсан үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулдаг. Мөн эрчим хүчний салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон хувийн хэвшлийн үйлдвэр компаниудад Монгол улсад хэрэгжиж буй стандарт нормын дагуу офсет хэвлэлийн бүтээгдэхүүнийг хэвлэн нийлүүлэх үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг.

Дээрх зорилтын хүрээнд дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлдэг:

  • Монгол улсад мөрдөгдөж буй худалдан авах ажиллагааны тухай хууль, дүрэм, журамд нийцүүлэн байгууллагын төлөвлөгөөт худалдан авалтыг тухай бүрт нь зохион байгуулж, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулдаг.
  • Хэвлэх цех нь салбарын болон салбарын бус төрийн өмчит, хувийн хэвшлийн үйлдвэр компаниудын захиалгын дагуу офсет хэвлэлийн бүтээгдэхүүнийг нийлүүлдэг. Эрчим хүчний салбарт мөрдөгдөж буй “Цахилгаан байгууламжийн ашиглалтын үед мөрдөх аюулгүй ажиллгааны дүрэм /ААД/, “Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын дүрэм” /ТАД/-ийн ном болон бусад дүрэм журмын ном, товхимолыг хэвлэн салбарын үйлдвэр компаниудад нийлүүлдэг.
  • Байгууллагын автомашин, техник хэрэгслийг захиалгын хуудасны дагуу хөдөө орон нутагт хуваарилан ажилладаг. Мөн автомашин болон авто гараажийн засвар үйлчилгээг хариуцан эврдэл гэмтэл гарсан тохиолдолд тухай бүрт асуудлыг шийдвэрлэдэг.
  • Төвийн байр, Сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн байрны инженерийн шугам сүлжээ, цахилгааны засвар үйлчилгээний хэвийн ажиллагааг хариуцан ажилладаг.
  •  ЭХХТ болон ЭХЯ-ны гадна талбайн тохижилт, цэвэрлэгээ үйлчилгээ, оффисын цэвэрлэгээ үйлчилгээг зохих норм стандартын дагуу хийж гүйцэтгэдэг.

 

Мэдээ мэдээлэл


САЛБАРЫН ҮЙЛДВЭР КОМПАНИУД
Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
Багануурын дулааны станц
Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Улаанбаатар дулааны сүлжээ
Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
Налайхын дулааны станц
Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
Дарханы дулааны цахилгаан станц
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Эрчим хүчний хөгжлийн төв
Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
Амгалан дулааны станц
Дулаан шарын гол
Баянхонгор эрчим хүч
Хөвсгөл эрчим хүч
Дархан дулааны сүлжээ