Эрчим хүчний хэмнэлт, үр ашгийн хэлтэс

Эрчим хүчний хэмнэлт үр ашгийн хэлтэс нь эрчим хүч хэмнэлтийн талаарх төрийн бодлого, Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хууль болон үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг салбарын үйлдвэр компаниудын дунд зохион байгуулж нэгдсэн удирдлагаар хангахад оршино.
Эрчим хүчний салбарын үйлдвэр, компаниудын Эрчим хүчний тухай хууль, Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хуулиар хүлээсэн эрх үүргийг хангуулах ажлыг зохион байгуулах, хөндлөнгийн хяналт хийх, эрчим хүчний хэмнэлтийн бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд үнэлэлт өгөх, зөвлөмж гаргах, үүрэг даалгавар өгөх, холбогдох мэдээллийн санг бий болгох, сурталчлах, сургалт зохион байгуулах, урамшуулах чиглэлээр санал боловсруулах, салбарын компаниудын хэмнэлт үр ашиг гаргасан төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг нэгтгэж ЭХЯ-нд тайлагнах, ЭХХ-ийн Зөвлөлд хүргүүлэх.
Үйл ажиллагааны чиглэлийн дагуу дараах зорилт

  • Эрчим хүчний яамны “Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлого”-ын тэргүүлэх чиглэлийн зорилт, МУ-ын Засгийн газрын 2017 оны 9 дүгээр сарын 20-ны өдөр батлагдсан “Эрчим хүч хэмнэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай” 274 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийн хангуулах
  • Эрчим Хүчний Зохицуулах Хорооны Эрчим хүчний хэмнэлтийн газартай хамтран салбарын хэмжээнд эрчим хүч хэмнэх ажлын төлөвлөгөө, түүний гүйцэтгэлд хяналт тавьж үр дүнг тооцох, сургалт зохион байгуулах;
  • “Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хууль ”-ийг салбарын үйлдвэр компаниудад бодитойгоор хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд хөндлөнгийн хяналт хийх журмыг боловсруулж, батлуулах, мөрдөн ажиллах
  • Эрчим хүч хэмнэх ажлын хүрээнд инновацид суурилсан эрчим хүчний хэмнэлттэй дэвшилтэд техник технологийг үйл ажиллагаанд нэвтрүүлсэн, үйлдвэрлэл үйлчилгээ бий болгосон үйлдвэр компаниудыг сурталчлах, урамшуулах ажлыг дэмжих
  • Эрчим хүчний барилга байгууламж барих ажлын техникийн нөхцөл, даалгавар олгох болон зураг төслийн шатнаас нь эрчим хүчний хэмнэлтийн хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах;
  • Эрчим хүчний аудиторын мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэх
  • Эрчим хүч хэмнэлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг гадаад улс орнуудын байгууллагуудтай хамтран ажиллаж туршлага солилцох, тэргүүн туршлагыг нэвтрүүлэх

Нэр

Албаны утас

Гар утас

Албан тушаал

Б.Баяндэлгэр

 77113010

99065077

Хэлтсийн дарга

Т.Дашдаваа

 77113060

99288238

Ахлах инженер

Д.Энхболор

 

Үйлдвэрлэлийн эдийн засагч

П.Бямбажав

99024066

Дулааны эрчим хүчний хэмнэлт, үр ашгийн инженер

А.Жандос

99658835

Цахилгаан эрчим хүчний хэмнэлт үр ашгийн инженер

П.Батбаяр

96660650

Үйлдвэрлэлийн эдийн засагч

Мэдээ мэдээлэл
2019-07-19
Урилга


САЛБАРЫН ҮЙЛДВЭР КОМПАНИУД
Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
Багануурын дулааны станц
Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Улаанбаатар дулааны сүлжээ
Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
Налайхын дулааны станц
Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
Дарханы дулааны цахилгаан станц
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Эрчим хүчний хөгжлийн төв
Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
Амгалан дулааны станц
Дулаан шарын гол
Баянхонгор эрчим хүч
Хөвсгөл эрчим хүч
Дархан дулааны сүлжээ