Эрчим хүчний хэмнэлт, үр ашгийн хэлтэс

Эрчим хүчний хэмнэлт үр ашгийн хэлтэс нь эрчим хүч хэмнэлтийн талаарх төрийн бодлого, Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хууль болон үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг салбарын үйлдвэр компаниудын дунд зохион байгуулж нэгдсэн удирдлагаар хангахад оршино.
Эрчим хүчний салбарын үйлдвэр, компаниудын Эрчим хүчний тухай хууль, Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хуулиар хүлээсэн эрх үүргийг хангуулах ажлыг зохион байгуулах, хөндлөнгийн хяналт хийх, эрчим хүчний хэмнэлтийн бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд үнэлэлт өгөх, зөвлөмж гаргах, үүрэг даалгавар өгөх, холбогдох мэдээллийн санг бий болгох, сурталчлах, сургалт зохион байгуулах, урамшуулах чиглэлээр санал боловсруулах, салбарын компаниудын хэмнэлт үр ашиг гаргасан төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг нэгтгэж ЭХЯ-нд тайлагнах, ЭХХ-ийн Зөвлөлд хүргүүлэх.
Үйл ажиллагааны чиглэлийн дагуу дараах зорилт

  • Эрчим хүчний яамны “Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлого”-ын тэргүүлэх чиглэлийн зорилт, МУ-ын Засгийн газрын 2017 оны 9 дүгээр сарын 20-ны өдөр батлагдсан “Эрчим хүч хэмнэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай” 274 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийн хангуулах
  • Эрчим Хүчний Зохицуулах Хорооны Эрчим хүчний хэмнэлтийн газартай хамтран салбарын хэмжээнд эрчим хүч хэмнэх ажлын төлөвлөгөө, түүний гүйцэтгэлд хяналт тавьж үр дүнг тооцох, сургалт зохион байгуулах;
  • “Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хууль ”-ийг салбарын үйлдвэр компаниудад бодитойгоор хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд хөндлөнгийн хяналт хийх журмыг боловсруулж, батлуулах, мөрдөн ажиллах
  • Эрчим хүч хэмнэх ажлын хүрээнд инновацид суурилсан эрчим хүчний хэмнэлттэй дэвшилтэд техник технологийг үйл ажиллагаанд нэвтрүүлсэн, үйлдвэрлэл үйлчилгээ бий болгосон үйлдвэр компаниудыг сурталчлах, урамшуулах ажлыг дэмжих
  • Эрчим хүчний барилга байгууламж барих ажлын техникийн нөхцөл, даалгавар олгох болон зураг төслийн шатнаас нь эрчим хүчний хэмнэлтийн хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах;
  • Эрчим хүчний аудиторын мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэх
  • Эрчим хүч хэмнэлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг гадаад улс орнуудын байгууллагуудтай хамтран ажиллаж туршлага солилцох, тэргүүн туршлагыг нэвтрүүлэх

Нэр

Албаны утас

Гар утас

Албан тушаал

Б.Баяндэлгэр

 77113010

99065077

Хэлтсийн дарга

Т.Дашдаваа

 77113060

99288238

Ахлах инженер

Д.Энхболор

 

Үйлдвэрлэлийн эдийн засагч

П.Бямбажав

99024066

Дулааны эрчим хүчний хэмнэлт, үр ашгийн инженер

А.Жандос

99658835

Цахилгаан эрчим хүчний хэмнэлт үр ашгийн инженер

П.Батбаяр

96660650

Үйлдвэрлэлийн эдийн засагч

Мэдээ мэдээлэл


САЛБАРЫН ҮЙЛДВЭР КОМПАНИУД
Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
Багануурын дулааны станц
Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Улаанбаатар дулааны сүлжээ
Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
Налайхын дулааны станц
Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
Дарханы дулааны цахилгаан станц
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Эрчим хүчний хөгжлийн төв
Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
Амгалан дулааны станц
Дулаан шарын гол
Баянхонгор эрчим хүч
Хөвсгөл эрчим хүч
Дархан дулааны сүлжээ