Дотоод аудит, хяналт шинжилгээний хэлтэс

Улсын төсөв, Хөгжлийн банкны хөрөнгө оруулалтын болон Монгол улсыг хөгжүүлэх сан, бусад зээл тусламж, концессийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрийн гэрээ хэлцлийн шатнаас эхлэн магадлал хийгдсэн зургийн дагуу гэрээний төсөв баталгаажуулах, түүнд үе шатны хяналт хийх, БУА-ын гүйцэтгэлийг батлагдсан зураг төсвийн дагуу хянах, баталгаажуулах, удирдлагыг мэргэжлийн зүгээс мэдээллээр хангаж ажиллана.

 

Үйл ажиллагааны стратеги зорилтын хүрээнд эрчим хүчний салбарт хэрэгжих барилга угсралтын ажлын төсвийн хяналтыг барилгын тухай хуулийн 24,37 дугаар зүйл, эрчим хүчний тухай хууль болон холбогдох хууль, дүрэм, журмын хүрээнд хянах, төсвийн гүйцэтгэлийн хяналтын шалгуур үзүүлэлтүүдийг тогтоон мөрдөж ажиллах, эрчим хүчний барилга байгууламжийн төсвийн хяналтын мэргэшсэн чадварлаг баг хамт олныг бүрдүүлэн ажиллахад бидний зорилт оршино.

Энэ зорилтын хүрээнд доорх арга хэмжээг хэрэгжүүлж ажиллана.

  • Барилга угсралтын ажлын батлагдсан зургийн дагуу  хийгдсэн төсвийг хянан баталгаажуулах,
  • Хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээний хэрэгжилтийн гүйцэтгэлийг батлагдсан зураг төсвийн дагуу  хянаж, баталгаажуулан холбогдох дээд шатны байгууллагад санхүүжилтийг уламжлах,
  • Хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээний хэрэгжилт, гүйцэтгэл, санхүүжилтийн  мэдээлэл гаргах, удирдлагыг мэдээллээр  хангах,
  • Ашиглалтад орсон төсөл хөтөлбөрийн мэдээг гаргаж  холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэх,
  • Шаардлагатай үед хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөрийн магадлал хийгдсэн зураг төслийн төсөвт хяналт хийх, дүгнэлт гаргах
Албан тушаал  Овог, нэр Дотуур утас   Албаны имэйл
Албаны дарга М.Мөнгөнбилэг 291   m.mungunbileg@edc.energy.gov.mn
ХО-ын хяналт, төсөв хариуцсан инженер Г.Насандаваг 291   g.nasandavag@edc.energy.gov.mn
ХО-ын хяналт, төсөв хариуцсан инженер Н.Болорцэцэг 291   n.bolortsetseg@edc.energy.gov.mn
ХО-ын хяналт, төсөв хариуцсан инженер Т.Нарантуяа 291   narantuya@edc.energy.gov.mn
ХО-ын хяналт, төсөв хариуцсан инженер Д.Сансармаа 291   d.sansarmaa@edc.energy.gov.mn

 

Мэдээ мэдээлэл
2021-06-10
Эмгэнэл


САЛБАРЫН ҮЙЛДВЭР КОМПАНИУД
Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
Багануурын дулааны станц
Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Улаанбаатар дулааны сүлжээ
Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
Налайхын дулааны станц
Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
Дарханы дулааны цахилгаан станц
Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
Эрчим хүчний хөгжлийн төв
Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
Амгалан дулааны станц
Дулаан шарын гол
Баянхонгор эрчим хүч
Хөвсгөл эрчим хүч
Дархан дулааны сүлжээ