Байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт

Эрчим хүчний хөгжлийн төвийн бүтцийн нэгжүүдийн үйл ажиллагааны үндсэн чиг үүрэг стратегийн мөн чанар нь Засгийн газрын үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт эрчим хүчний салбарын талаар дэвшүүлсэн зорилт, чиг үүрэг, Эрчим хүчний сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний чиг үүрэг, зорилтыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн Эрчим хүчний хөгжлийн төвийн захирлын үйл ажиллагаанд өндөр мэргэшлийн, цаг үеэ олсон шуурхай зөвлөлгөө болон бүх талын дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.